Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2019

hysterie
9628 f72d
hysterie
9627 7970 500
Big Little Lies
hysterie
9626 ab5d
Reposted bygreywolf greywolf
hysterie
0620 cc7d 500
hysterie
3097 c7b3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
hysterie
3539 f1d7 500
Aberystwyth 07.2019
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
hysterie
8054 6155 500
hysterie
6299 0605
Reposted fromtichga tichga vianoisetales noisetales

June 19 2019

hysterie
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi viabanshe banshe
hysterie
9412 a13a 500
Reposted fromOFFka OFFka viabanshe banshe
hysterie
9751 b17d 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viabanshe banshe
hysterie


don't make me say 'dracarys'
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viabanshe banshe

May 28 2019

hysterie
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viadancingwithaghost dancingwithaghost
hysterie
5334 384f 500
hysterie
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
hysterie

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
hysterie
9663 0b28
hysterie
hysterie
Jeżeli przyjaźń, to bez żadnej ściemy. Na każdą porę duszy i pogodę oczu. Na dobre i na złe. Rzeczy. Na kawę i wino, telefon, niezapowiedziane pukanie do drzwi. Na każdą histerię i na każdy sukces. Jeżeli przyjaźń, to tylko prawdziwa.
— Kaja Kowalewska

November 06 2018

hysterie
9103 014e 500
Reposted frompiehus piehus viapasisia pasisia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl