Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

4686 355e
Reposted fromrawriot rawriot viacouples couples
hysterie
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viarawwwr rawwwr
hysterie
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viamarlylee marlylee
hysterie
7700 d474
Reposted fromShini Shini viamarlylee marlylee
hysterie
7105 ea3c
Reposted fromcalifornia-love california-love viamrrru mrrru
9112 7237
Reposted fromtron tron viayanek yanek
hysterie
hysterie
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialaluna laluna
hysterie
9266 f857 500
Reposted fromtfu tfu
hysterie
9304 cc9d 500
Reposted fromtfu tfu
hysterie
9610 e147
Reposted fromsonaive sonaive viabanshe banshe
hysterie
Reposted fromweightless weightless viabanshe banshe
hysterie
hysterie
9654 a77d 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
hysterie
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viayanek yanek

June 04 2017

hysterie
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix
hysterie
hysterie
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaoversensitive oversensitive
hysterie
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl